info@vcvamos.be

Missie & Visie Ouders

Ouders= belangrijke partner

 1. Ouders zijn heel belangrijke partners in de ganse jeugdopleiding.
 2. De club respecteert de mening van elke ouder en houdt rekening met opmerkingen en voorstellen die de totale werking en het algemeen belang ten goede kunnen komen.
 3. De ouder beperkt zijn inbreng niet tot het aan- en afvoeren van zijn of haar kind naar de training of wedstrijd maar toont betrokkenheid en interesse door een regelmatige aanwezigheid bij de wedstrijden.
 4. De ouder zorgt er ook voor dat het kind tijdig aanwezig is op trainingen en wedstrijden.

Samenwerking

 • Vermits de jeugdopleiding ook deel uitmaakt van ganse opvoedingsproces van een kind zal samenwerking tussen ouder en jeugdwerking noodzakelijk zijn.
 • Het jeugdbeleidsplan en huishoudelijk reglement worden kenbaar gemaakt via de website van de club. De club verwacht van de ouders, waar mogelijk, een ondersteuning van dit beleidsplan en het naleven en respecteren van het huishoudelijk reglement. Enkel op die manier kan er optimaal gewerkt worden

Missie & Visie Spelers

Deze groep vormt het doel en de kern van de vereniging:

 1. De club verwacht van spelers/speelsters een onvoorwaardelijke naleving van het jeugdbeleidsplan en het huishoudelijk reglement.
 2. Het jeugdbeleidsplan en huishoudelijk reglement zal terug te vinden zijn op onze website of een papieren exemplaar kan steeds  op verzoek afgeleverd worden.
 3. De spelers/speelsters hebben het nodige respect en zorg voor de uitrusting, de accommodatie, de terreinen.
 4. De speler/speelsters respecteren alle beleefdheidsregels t.o.v. teamgenoten, trainers, begeleiders, scheidsrechters, tegenstanders, medewerkers.
 5. Spelers die de club wensen te verlaten en definitief het voetbal stopzetten zullen afgeschreven worden door de G.C.
 6. Spelers die de club wensen te verlaten en overstappen naar een andere club kunnen zich uitschrijven bij de KBVB en terug een aansluiting ondertekenen bij hun nieuwe club (voor de nodige administratieve formaliteiten wordt verwezen naar de nieuwe club)

Missie & Visie Afgevaardigden

Voor elke groep wordt gestreefd naar afgevaardigden die ook deel uitmaken van het jeugdbestuur.

De afgevaardigde heeft een cruciale functie:

 • Hij/Zij representeert zijn/haar groep en de club in het algemeen,
 • is een aanspreekpunt bij eventuele problemen,
 • vertegenwoordigd zijn/haar groep in de jeugdvergaderingen,
 • neemt deel aan de jeugdvergaderingen,
 • fungeert als brug tussen trainer en spelersgroep, tussen bestuur en spelersgroep.

Ontvangst bij thuiswedstrijden:

 • 45 min. voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn.
 • Scheidsrechter
  • Consumptie aanbieden:
   • voor de wedstrijd,
   • bij rust,
   • na de wedstrijd.
 • Spelers tegenpartij
  • Ontvangen van de tegenpartij
  • Aantonen kleedkamer
  • Flessen water ter beschikking stellen

Toezicht kleedkamer voor en na de wedstrijd:

 1. Waardevolle voorwerpen verzamelen en bijhouden
 2. Kleedkamers (eigen ploeg en scheidsrechter) op slot doen tijdens de wedstrijd.
 3. Shirts uitdelen vóór de wedstrijd en verzamelen/controleren na de wedstrijd en bewaakt het feit dat de spelers het kunstgras of natuurgras met het juiste schoeisel betreden.
 4. Kleedkamers proper achterlaten + kuisen bij thuiswedstrijden (Thuisploeg en bezoekers)
  • lege flessen, papier, tape, in de vuilbak
  • geen schoenen afkloppen in de kleedkamer
 5. Verplichte douche voor de spelers gedurende maximaal
 6. Gratis drank of bonnetje uitdelen na de wedstrijd

Eerste medische hulp

 • Behandeling van lichte kwetsuren, indien nodig hulpdiensten (112) oproepen of contact nemen met de clubdokter.
 • IJs is altijd beschikbaar in de cafetaria.

Administratie

 • Invullen van het wedstrijdblad.
 • Verslag maken van de wedstrijd in samenspraak met trainer.
 • Betalen van de scheidsrechter

Missie & Visie Keepertrainers

1)De keepertrainer geeft specifieke keepertraining aan de doelmannen.

2)Hij bezorgt raadgevingen vanuit keepersoogpunt aan de trainers. (jeugdopleiders)

3)Hij speurt naar keeperstalent, eventueel ook bij veldspelers.

4)Hij voldoet aan het profiel van de trainers. (jeugdopleiders)

Missie & Visie Trainers

1)Voor de trainers gaat de voorkeur uit naar personen die zelf een voetbalachtergrond hebben, met bij voorkeur een pedagogische vorming en die beschikken over een trainerskwalificatie. Bij gebrek aan enige vorming zal de betrokkene aangestuurd worden om minstens het getuigschrift B bij de Vlaamse trainersschool te behalen.

2)Onvoorwaardelijk bereid om het jeugdplan VAMOS maximaal uit te voeren en de VISIE van VAMOS te onderschrijven + akte nemen van het interne trainersreglement.

3)Bereid zijn om zich als jeugdtrainer gestadig te ontplooien door interne/externe opleiding.

4)Eindverantwoordelijkheid voor de groep waarmee hij/zij werkt.

5)Geeft belangrijke zaken door aan of bespreekt deze met de jeugdcoördinator.

6)Verantwoordelijk voor de selecties.

7)De trainer nodigt de spelers die geselecteerd werden uit voor de te spelen wedstrijd, ten laatste op donderdag, via  Pro Soccer Data.

8)Deze uitnodiging vermeldt ook het adres van de te bezoeken club en het uur van samenkomst.

9)Bijhouden van prestaties van zijn leeftijdsgroep.

10)Maakt 2x per seizoen een evaluatie van zijn spelersgroep.

11)Houdt een aanwezigheidslijst bij zowel voor de trainingen als wedstrijden.

12)Houdt een gedetailleerd rapport van de wedstrijden bij.

13)Stelt een POP  (persoonlijke ontwikkelingsplan) op korte en langer termijn per speler op

14)Stelt een PAP (persoonlijke activiteitsplan) op korte termijn per speler op.

15)Coachen van het team op wedstrijddagen (vriendschappelijk, competitie, beker of tornooien

16)De jeugdopleider is de eerste scout en adviseert het jeugdscoutingsapparaat i.v.m. te volgen spelers van de tegenstrevers en/of interne opleiding.

17)Is verantwoordelijk voor een goed georganiseerde training waarin het nodige fungehalte verwerkt is.

18)Is aanwezig op de trainersvergaderingen of andere vergaderingen over zijn team.

19)Is verantwoordelijk voor het gebruik van trainingsmateriaal.

20)Neemt het initiatief tot het spelen van vriendschappelijke wedstrijden en/of tornooien.

21)Verwittigt tijdig de JC als hij niet op trainingen/wedstrijden aanwezig kan zijn.

22)Hij houdt zich aan het huishoudelijk reglement en voert controle uit op de naleving ervan.

23)Is gekleed in de officiële clubkledij van VAMOS Zandvoorde op wedstrijddagen. (trainingspak)

24)De Jeugdopleider is van onberispelijk gedrag en een echt voorbeeld voor de spelers en ouders.

25)Hij bespreekt of discussieert nooit met ouders of supporters over de sportieve gang van zaken op een wedstrijddag. Voert ook geen discussie via sms of email.

26)Ouders of spelers die bepaalde beslissingen wensen aan te kaarten maken hiervoor een afspraak met de trainer en jeugdcoördinator.

27)Hij neemt het initiatief om foutief gedrag te melden en te sanctioneren.

Missie & Visie jeugdcoördinator

jeugdcoördinatoren

1)De jeugdcoördinatoren zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het sportief beleidsplan. Zowel technisch, organisatorisch als op bestuurlijk vlak.

2)De jeugdcoördinatoren beschikken  eventueel over een diploma “getuigschrift B” of zijn eventueel bereid om dit diploma te behalen.

3)Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan trainers voor de gehele onderbouw of bovenbouw op zowel trainingsgebied als coachen rondom de wedstrijden.

4)Ontwikkelen van het voetbaltechnisch beleid in samenwerking met de sportief verantwoordelijken.

5)Zorgt voor regelmatig overleg tussen de teams en de trainers over het te voeren voetbaltechnisch jeugdbeleid.

6)Eerste aanspreekpunt bij opmerkingen binnen elftallen/teams.

7)Informeert het jeugdcel over de (dagelijkse) gang van zaken binnen de jeugdafdeling (wangedrag van spelers etc.)

8)Het bewaken van de visie op jeugdvoetbal van VAMOS Zandvoorde.

9) Werving nieuw kader (trainers en/of afgevaardigden) en indeling/begeleiding van bestaand kader i.s.m. de jeugdcel.

10)Trainers stimuleren tot het volgen van opleidingen.

11)Bepalen hoeveel jeugdploegen er per seizoen dienen ingeschreven te worden in elke reeks (regionaal, provinciaal) + niveau bepaling.

12)Samenstelling van de jeugdploegen mee bepalen.

13)Modeltrainingen aanbieden indien nodig.

14)Luisteren naar en het beantwoorden van (sportgerelateerde) vragen van ouders en spelers uit zijn leeftijdscategorieën.

15)Erop toezien dat spelers op regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd door de respectievelijke trainers.

16)Zal maandelijks minstens 1 wedstrijd en 1 training volgen per leeftijdsgroep.

17)Er op toezien dat maandelijks Pro Soccer Data up to date is.

18)Het organiseren en houden van evaluatiegesprekken met ouder(s) en/of speler.

19)Communicatie en ontvangst van de gescoute speler bij test trainingen.

20)Maandelijks overleg met de jeugdcel