info@vcvamos.be

Algemene visie Vamos

 • Als voetbalclub wil VC Vamos Zandvoorde zich een plaats toe eigenen in de reeks 3de provinciaal – West-Vlaanderen van het Belgische voetbal.
 • VC Vamos streeft naar een betere uitbouw van haar organisatie en naar een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen voldoet.
 • VC Vamos wil financieel gezond zijn en haar goede jeugdwerking die er nu al is bij de onderbouw verder uitbouwen en zo een kwalitatieve werking nastreven in alle categorieën.
 • VC Vamos wil een maatschappelijke rol vervullen waar verdraagzaamheid, sportiviteit, eerlijkheid, vertrouwen, waarden, normen en respect voor diversiteit hoog in het vaandel gevoerd worden.
 • VC Vamos wil zijn spelers leren voor iedereen het nodige respect op te brengen, onafhankelijk van kleur, afkomst, religie of overtuiging. Wij onderschrijven het anti-geweld credo en het sociaal charter van de KBVB.
 • Bij VC Vamos biedt het individueel proces respect voor de individuele kwaliteiten van elke speler. Dit individueel proces wordt in team naar voor gebracht. Het individueel proces en het teamgebeuren komen nu en dan haaks op elkaar te staan. Het individueel proces krijgt bij in de jeugdwerking steeds voorrang, maar ook als team (kern) moeten we samen sterk zijn.
 • VC Vamos wil zijn spelers leren om te gaan met het wedstrijdgebeuren. Willen winnen, maar kunnen verliezen is hier de boodschap. Wij onderschrijven hierbij het Fair-Play reglement van UEFA.

Realisatie

Om de visie te kunnen realiseren zijn een aantal strategische keuzes en basiskrachtlijnen van toepassing. De visie dient ook gedragen worden door alle leden binnen de club en dient uitgewerkt te worden in concrete acties. Van iedere betrokkene bij VC Vamos verwachten we bovendien dat ze de waarden van de club onderschrijven.

Bij de aanwerving van nieuwe leden en medewerkers waakt het bestuur er over dat de visie gerespecteerd wordt.

Waarden

VC Vamos wil haar visie waarmaken door een cultuur te creëren die gebaseerd is op waarden. Dit leidt op zijn beurt tot leefregels en afspraken waarvan we verwachten dat iedereen van Vamos zich hieraan houdt. Alleen als iedereen volgens die waarden handelt, kan er voldoende samenhang en interne kracht binnen de club groeien om de visie en de concrete doelstellingen te bereiken. Daarom is de interne communicatie van de waarden belangrijk.

 

Onze 5 kernwaarden

Vertrouwen Amusement Motivatie Opbouwend Samenhorigheid

Vertrouwen

Om samen een sterk team te vormen, om elkaar te dragen als het moeilijkheid, om samen op een gezellige wijze successen te vieren… is vertrouwen onder elkaar nodig. Vertrouwen tussen de medewerkers, tussen de spelers onderling en tussen medewerkers en spelers. Om vertrouwen te laten groeien is respect hebben voor elkaar ongeacht persoonlijkheid en achtergrond van elkeen de basis. Dit vraagt om op een respectvolle en eerlijke wijze communiceren met elkaar en wanneer er conflicten of moeilijkheden zijn op een opbouwende wijze naar oplossingen zoeken. Dit betekent ook om via participatie de leden betrekken bij de realisatie van de visie. Vertrouwen geven aan spelers biedt hen tevens kansen om te groeien en om te leren uit fouten.

Amusement

VC Vamos is een voetbalclub in een amateurreeks. We bieden de kans dat jongeren en volwassen hun voetbalhobby kunnen beleven, groeien in hun hobby en dit kunnen doen in een goede sfeer die plezier of anders gezegd tot amusement leidt.
Amusement kan evenwel niet zonder respect. Respect voor iedereen van VC Vamos, maar ook voor de mensen waarmee we in contact komen zoals een terreinverzorger, een supporter, een tegenstrever, een scheidsrechter.

Motivatie

Een goede en positieve motivatie is belangrijk als we onze visie willen realiseren, als we als speler onze voetbaltalenten verder willen ontwikkelen, als we wedstrijden willen, als we willen dat de club verder kan groeien… Spelers en medewerkers motiveren helpt om door te bijten als het moeilijk gaat, om er te blijven voor gaan in moeilijke wedstrijden, als het lastig is op training en om te durven leren uit de fouten.
Een positieve motivatie is nodig om als club onze ambities zoals vertolkt in de visie waar te maken.
Dus ook bij het bestuur is motivatie nodig om de club te dragen en de club als vereniging goed en correct te beheren.

Opbouwend

We willen als VC Vamos leden waarden en normen meegeven. Daarom wensen we bij onze leden discipline en een positieve mentaliteit op te bouwen.
De hoeksteen van opbouwend werken is positieve feedback geven en dit werkt motiverend en geeft vertrouwen. Hierbij is het ook belangrijk om vooral de nadruk te leggen op wat we wel willen, verwachten… eerder dan op wat negatief is. Dit betekent ook om bij problemen op een constructieve wijze te spreken met elkaar en niet roddelend over elkaar.

Samenhorigheid

Voetbalsport is een teamsport, maar ook tussen de verschillende geledingen van de club is samenwerking en sterker nog samenhorigheid nodig. Als club kunnen we onze visie en doelstelling alleen maar realiseren als iedereen aan hetzelfde zeel trekt.

 

Missie jeugdopleiding

Vamos wilt de jeugdopleiding  steeds zien verbeteren. We hebben al een degelijke onderbouw en die willen we jaarlijks laten doorgroeien zodat we ook in de groepen erboven steeds vooruitgang boeken. Het jeugdbestuur wil de voetballende jeugd de mogelijkheid bieden om hun voetbalhobby in een aangename en familiale sfeer te beoefenen. De doelstelling is de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport te laten beoefenen. We leggen de nadruk zowel op beleving als op de totale ontwikkeling van de spelers.

Er is aandacht voor elk niveau in de jeugdcategorie en iedere speler krijgt zoveel mogelijk kansen. Binnen de jeugdopleiding primeert het belang van de speler. Hierbij zijn we ook blij te kunnen vermelden dat er een samenwerking is met KV Oostende. Maar als club zelf denken we ook aan interne samenwerking. Hier hebben we het over de band tussen de jeugd en de fanions. De betrachting is om eigen spelers te laten  doorstromen naar het eerste elftal.

In het beleid van de jeugdopleiding leggen we 6 accenten.

 • We willen een degelijke opleiding bieden aan de spelers.
 • We willen dit doen in een aangename omgeving en we willen ervoor zorgen dat de spelers zich goed voelen bij ons. Deze beleving is voor ons van groot belang. Gelinkt aan de waarden vriendschap en amusement.
 • De benadrukking van discipline kan een speler nog sterker maken dan hij al is. Gelinkt aan de waarde mentaliteit.
 • Sportiviteit, fair-play en respect dragen we als vereniging hoog in het vaandel, ook tegenover tegenstanders en hun supporters en tegenover scheidsrechters. Gelinkt aan waarden als vriendschap, amusement en mentaliteit.
 • Goede, correcte communicatie kan veel misverstanden voorkomen. Met vragen en/of problemen kan je steeds bij de trainer of de sportief verantwoordelijke terecht. Je bent steeds welkom zolang het niet aan de toog gebeurt, tijdens de wedstrijd of training en vraag enkel wat betrekking heeft op je zoon/dochter. Voor commentaar op andere spelers ben je aan het verkeerde adres. Een positieve ingesteldheid van iedereen is al een heel goede start. Gelinkt aan de waarden openheid en samenhorigheid.
 • Bestuursleden, trainers en afgevaardigden vervullen een voorbeeldfunctie in het kader van de opvoeding van spelers die aan ons zijn toevertrouwd. Gelinkt aan openheid en samenhorigheid.

De jeugdwerking van Vamos schaart zich dan ook volledig achter de Panathlonverklaring in verband met de rechten van het kind in de jeugdsport.

 

Algemene doelstelling jeugdopleiding

Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen eerste elftal, door het aanbieden van een goede begeleiding waarin doorstroming centraal staat en waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de totale ontwikkeling en opvoeding van de jeugdspelers. Wij leiden onze spelers op in functie van de eerste ploeg en dit vanaf de U17.

De jeugdopleiding is van enorm belang in de club. Zij vormt de basis, de hoeksteen van onze vereniging, Vamos. De doorstroming van onze jeugdspelers naar het eerste elftal is dan ook ons streefdoel.

Vamos wil een actief clubleven en een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren bij de spelers, ouders, grootouders, bestuursleden, trainers, medewerkers, sponsors en andere leden en sympathisanten van de club. Zo worden een aantal extra -sportieve activiteiten georganiseerd om die betrokkenheid te vergroten, alsook om bijkomende financiële middelen te verkrijgen. Vamos staat ook achter de Panathlon verklaring die het heeft over “ethiek in de jeugdsport”.

 

Doelstellingen per domein

Verenigingsbeleid

Elementen die in deze beleidsnota aan de orde komen zijn het verenigingsbeleid. Vrijwilligers zijn nodig om de vereniging te laten draaien. Daarnaast is het belangrijk dat de vrijwilligers zich inschrijven in de visie van de club en bijdragen aan de realisatie van de doelstelling.

We merken echter dat de “coronajaren” een serieuze impact gehad hebben om het aan boord houden en rekruteren van vrijwilligers.

Strategisch doel (lange termijn 3-5 jaar)

Vamos heeft een actief verenigingsleven met een maatschappelijke functie. Met andere woorden, Vamos is een laagdrempelige club die buurtgericht werkt en sociale partners betrekt in haar werking. De prestaties van en de samenhorigheid binnen de vereniging moeten zorgen voor een grote betrokkenheid van de leden, supporters, sponsors en ouders. Vamos draagt het sportief gedrag van al zijn leden hoog in het vaandel en doet er alles aan om dit zo te houden. Vamos heeft momenteel nog onvoldoende vrijwilligers, maar de aanwezige vrijwilligers proberen we maximaal aan boord te houden. Het is belangrijk dat de groep van vrijwilligers de komende jaren verder kan groeien.

Het strategisch doel van VC Vamos is het vrijwilligersbestand uit te breiden en de huidige vrijwilligers aan boord te houden.

Zie ook document “Doelstellingen en evaluatie”, blz 2, doelstelling S2 en blz 4, doelstelling O4

Vrijwilligersorganisatie: analyse van de context

Het succes van een vereniging ligt in het zorgvuldig omgaan met vrijwilligers. Dit wordt ook wel het investeren in het sociaal kapitaal van een vereniging genoemd. In de afgelopen jaren zijn er jammer genoeg weinig vrijwilligers geweest om het vele werk te verzetten. In deze beleidsnota worden hieronder de lijnen uitgezet om hierin verbetering te brengen.

Vrijwilligerswerk is evenwel niet meer zo vanzelfsprekend. Steeds meer verenigingen en organisaties merken dat het werven en behouden van vrijwilligers onder druk komt te staan. De motieven van mensen om zich (gedurende een langere periode) te engageren voor vrijwilligerswerk komt niet meer alleen voort uit maatschappelijke betrokkenheid of het graag iets voor anderen willen betekenen. De drijfveer wordt meer “Wat heb ik er zelf aan?”

De bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling is voor vele mensen de belangrijkste drijfveer om vrijwilligerswerk te doen. Dit impliceert dat de vereniging minstens duidelijkheid moet scheppen met betrekking tot het soort vrijwilligerswerk en kiezen voor een persoonlijke benadering bij de werving.

Een belangrijk middel om de betrokkenheid te vergroten is de persoonlijke benadering. Er zijn altijd leden of ouders van leden die voor Vamos iets willen doen. Zij zullen echter niet zo snel reageren op een algemene oproep op de website. Het is dan makkelijker om zich te verschuilen in de massa en zich niet aangesproken te voelen. Door een persoonlijke benadering en door duidelijk aan te geven wat er verwacht wordt, zal men veel sneller bereid zijn om in het verenigingsleven te stappen.

Voor hun inzet hebben wij heel veel waardering! Door nieuwe vrijwilligers aan te trekken kunnen ook de taken van de huidige vrijwilligers verlicht volgens het motto  “Vele handen maken licht werk”.

Binnen een vereniging is een goede informatievoorziening en communicatie van groot belang. Hierbij zijn verschillende doelgroepen en gelegenheden te onderkennen, zoals communicatie op teamniveau, en op het niveau met ouders en op verenigingsniveau. Met de huidige informatie- en communicatietechnieken zijn er vele mogelijkheden voor snelle en eenduidige communicatie ontstaan. Het risico van die veelheid is dat er soms informatiechaos ontstaat. Daarom moet er blijvend aandacht zijn voor persoonlijke contacten binnen formele en informele overlegvormen. We verwachten mede daarom van onze trainers en begeleiders dat ze al hun leden kennen. Daarnaast is er de mogelijke inzet van sociale media. Belangrijke berichten verschijnen op de website van Vamos of op de Facebookpagina. Trainers maken een groep aan op Facebook.

Operationele doelstellingen (1-2 jaar)

 • De inhoud van de beleidsnota bekend maken bij alle actoren binnen VC Vamos en stapsgewijs implementeren in de vereniging.
  Duidelijk aangeven waar de vereniging voor wil staan en zo het imago van de club opkrikken.
  Zie ook document “Doelstellingen en evaluatie”, blz 4, doelstelling 01.
 • Belang hechten aan correct en sportief gedrag van onze leden en supporters door de waarden en normen actief te communiceren.
  De communicatie verder stroomlijnen en meer inzetten op proactieve communicatie met alle actoren. Zie ook document “Doelstellingen en evaluatie”, blz 4, doelstelling 01.
 • Begeleiders van verschillende origine aantrekken.
 • Het belang van teamwerk in de verfzetten.
  Bij de oudere jeugdploegen spelers warm maken om mee trainingen te geven aan de jongste jeugdploegen (Iets wat uitstekend verloopt in de onderbouw).
 • Participatie van de leden vergroten om zo de betrokkenheid te verhogen.

Noot: er is een interne tuchtcommissie die bij incidenten leden hoort, zorgvuldig handelt, in alle objectiviteit oordeelt en waar nodig sancties neemt. De beslissingen worden duidelijk gecommuniceerd aan alle betrokkenen.

Jeugdbeleid

Strategische doelen (3-5 jaar)

Het jeugdbeleid is er enerzijds op gericht voorwaarden te realiseren waardoor jeugdspelers zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en sportieve omgeving. Het oogmerk ligt op het sportief gebied, plezier en beleving hebben.

De jeugdspeler kan zich zowel prestatief als recreatief op zijn/haar niveau ontwikkelen. De jeugdspeler houdt zich aan de verenigingsvoorwaarden en normen.

De jeugdspeler kan op latere leeftijd verbonden blijven aan de club als senior (dit kan als speler, coach, scheidsrechter, vrijwilliger of bestuurslid).

Zie ook document “Doelstellingen en evaluatie”, blz 2, doelstelling S1 en S3

Het jeugdbeleid is er anderzijds ook op gericht om een veilige en opvoedkundige verantwoorde omgeving te bieden voor de jeugd in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Hierdoor is de vereniging in staat de jeugd te binden en haar maatschappelijk verantwoord te nemen.

Operationele doelstellingen (1-2 jaar)

 • Het is stand houden van een groep trainers. en het stimuleren van het volgen van een opleidingen.
  Zie ook document “Doelstellingen en evaluatie”, blz 5, doelstelling O6
 • Het opzetten van een specifiek trainingsschema aangepast aan de leeftijdscategorie en prestatieniveau.
 • Het stimuleren van spelers om zoveel als mogelijk deel te nemen aan de trainingen.
 • De relatie tussen de trainers bevorderen door meer en korter op de bal te communiceren.

Vamos zet zich in op het verzorgen van goede trainingen en het regelen van begeleiding. Daarom worden de trainingen van de groepen U11 – U13 -U15 op hetzelfde tijdstip gegeven onder het toezicht van de sportief verantwoordelijke op woensdag met als doel de trainers bij te sturen waar nodig.

 • VC Vamos gaat op zoek naar een extra functie in het jeugdbestuur.
 • VC Vamos zoekt samenwerking met maatschappelijke projecten in de buurt.

Financieel en infrastructureel beleid

Strategisch doel (3-5 jaar)

Het financieel beleid van Vamos is erop gericht om de vereniging ook op termijn financieel gezond te houden, zowel voor het structuuronderdeel jeugd, als het structuuronderdeel fanions en beloften.

De gevolgen van de coronamaatregelen en de sterke stijging van de onkosten, energieprijzen in het bijzonder, zetten in deze periode een serieuze druk op de financiën van de club.

Verbeteren van de infrastructuur wat moet bijdragen aan een versterking van het imago van de club.

Financieel en infrastructureel beleid: analyse van de context

Inkomsten van de vereniging worden verkregen uit lidgelden, evenementen, sponseringen, subsidies, opbrengst van de kantine en inkom.

De inkomsten is onder meer afhankelijk van het aantal leden, het succes van onze evenementen en de sponsoring. Het vinden van sponsors is duidelijk een hele uitdaging geworden.

De begrotingen van het structuuronderdeel jeugd en het structuuronderdeel U21, beloften en fanions  zijn opgesplitst en de inkomsten- en uitgavenstromen worden afzonderlijk opgevolgd. Op niveau van de vzw wordt gewerkt met één boekhouding.

Wat materialen is er nog een lange weg af te leggen. De lopende kosten en uitzonderlijke kosten voor de infrastructuur zorgt er voor dat er momenteel weinig ruimte is voor investering in materiaal.

Het gegeven dat de club de accommodatie in eigen beheer heeft, legt een erg zware druk op de financiën van de club.

We zijn er wel in geslaagd om van stad Oostende een investeringssubsidie te krijgen voor een volledig nieuwe verlichting op het 2de veld. Dit zal ons de mogelijkheid bieden om in veel betere omstandigheden te trainen.

Sponsoring en fondsen

Sponsoring en fondsenwerving zijn belangrijke bronnen van inkomsten voor Vamos. COVID-19 is hier evenwel voor een negatieve breuk gezorgd en verzwaart de taakstelling bij het behouden en/of zoeken van sponsors. Het is belangrijk om hier voldoende tijd voor te voorzien om bij sponsors de juiste snaar te raken en in te spelen op wat een sponsor drijft om te investeren in onze club. Het bestuur is daarom op zoek gegaan naar een persoon die zich hier wil op toeleggen en over de nodige expertise beschikt.

Operationele doelstellingen (1-2 jaar)

 • Het versterken van een sponsorbeleid door middel van het opstellen van een sponsorplan. Hiertoe heeft het bestuur een persoon aangetrokken om ons hierbij te ondersteunen.
  Zie ook document “Doelstellingen en evaluatie”, blz 5, doelstelling O5
 • De organisatie van bijkomende evenementen (bv. dartstornooien) om extra geld in het bakje te krijgen.
 • De besprekingen met stad Oostende verder zetten i.v.m. bijkomende investeringssubsidies. Hiertoe werd een uitgewerkt dossier met een oplijsting van de infrastructurele noden ingediend bij de bevoegde schepen. Zie dossier “Toekomst Infrastructuur VC Vamos Zandvoorde”.

 

Documenten

Beleidsnota Vamos (pdf)

Gedragsregels Vamos (pdf)

Charter ouders (pdf)

Rekrutering en opleiding (pdf)

 

Organigram van de club

 

Dagelijkse werking & rapportering